Kullanım Koşulları

ÜYEL?K SÖZLE?MES? ve KULLANIM KO?ULLARI

1. Taraflar

a) http://www.kartmix.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ANTALYA adresinde mukim KARTMİX (Bundan böyle "KARTMIX REKLAM : ." olarak an?lacakt?r).
b) http://www.kartmix.com internet sitesine üye olan internet kullan?c?s? ("Üye")

2. Sözle?menin Konusu

??bu Sözle?me'nin konusu KARTMIX REKLAM : .'n?n sahip oldu?u internet sitesi http://www.kartmix.com 'dan üyenin faydalanma ?artlar?n?n belirlenmesidir.

3. Taraflar?n Hak ve Yükümlülükleri


3.1. Üye, http://www.kartmix.com internet sitesine üye olurken verdi?i ki?isel ve di?er sair bilgilerin kanunlar önünde do?ru oldu?unu, KARTMIX REKLAM : .'n?n bu bilgilerin gerçe?e ayk?r?l??? nedeniyle u?rayaca?? tüm zararlar? aynen ve derhal tazmin edece?ini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Üye, KARTMIX REKLAM : . taraf?ndan kendisine verilmi? olan ?ifreyi ba?ka ki?i ya da kurulu?lara veremez, üyenin sözkonusu ?ifreyi kullanma hakk? bizzat kendisine aittir. Bu sebeple do?abilecek tüm sorumluluk ile üçüncü ki?iler veya yetkili merciler taraf?ndan KARTMIX REKLAM : .'ya kar?? ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere kar??, KARTMIX REKLAM : .'n?n sözkonusu izinsiz kullan?mdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakk? sakl?d?r.
3.3. Üye http://www.kartmix.com internet sitesini kullan?rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar? ihlal etmemeyi ba?tan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do?acak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas?ran üyeyi ba?layacakt?r.
3.4. Üye, http://www.kartmix.com internet sitesini hiçbir ?ekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk?r?, ba?kalar?n? rahats?z ve taciz edici ?ekilde, yasalara ayk?r? bir amaç için, ba?kalar?n?n fikri ve telif haklar?na tecavüz edecek ?ekilde kullanamaz. Ayr?ca, üye ba?kalar?n?n hizmetleri kullanmas?n? önleyici veya zorla?t?r?c? faaliyet (spam, virus, truva at?, vb.) ve i?lemlerde bulunamaz.
3.5. http://www.kartmix.com internet sitesinde üyeler taraf?ndan beyan edilen, yaz?lan, kullan?lan fikir ve dü?ünceler, tamamen üyelerin kendi ki?isel görü?leridir ve görü? sahibini ba?lar. Bu görü? ve dü?üncelerin KARTMIX REKLAM : .'yla hiçbir ilgi ve ba?lant?s? yoktur. KARTMIX REKLAM : .'n?n üyenin beyan edece?i fikir ve görü?ler nedeniyle üçüncü ki?ilerin u?rayabilece?i zararlardan ve üçüncü ki?ilerin beyan edece?i fikir ve görü?ler nedeniyle üyenin u?rayabilece?i zararlardan dolay? herhangi bir sorumlulu?u bulunmamaktad?r.
3.6. KARTMIX REKLAM : ., üye verilerinin yetkisiz ki?ilerce okunmas?ndan ve üye yaz?l?m ve verilerine gelebilecek zararlardan dolay? sorumlu olmayacakt?r. Üye, http://www.kartmix.com internet sitesinin kullan?lmas?ndan dolay? u?rayabilece?i herhangi bir zarar yüzünden KARTMIX REKLAM : .'dan tazminat talep etmemeyi pe?inen kabul etmi?tir.
3.7. Üye, di?er internet kullan?c?lar?n?n yaz?l?mlar?na ve verilerine izinsiz olarak ula?mamay? veya bunlar? kullanmamay? kabul etmi?tir. Aksi takdirde, bundan do?acak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.8. ??bu üyelik sözle?mesi içerisinde say?lan maddelerden bir ya da birkaç?n? ihlal eden üye i?bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ?ahsen sorumlu olup, KARTMIX REKLAM : .'y? bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar?ndan ari tutacakt?r. Ayr?ca; i?bu ihlal nedeniyle, olay?n hukuk alan?na intikal ettirilmesi halinde, KARTMIX REKLAM : .'n?n üyeye kar?? üyelik sözle?mesine uyulmamas?ndan dolay? tazminat talebinde bulunma hakk? sakl?d?r.
3.9. KARTMIX REKLAM : .'n?n her zaman tek tarafl? olarak gerekti?inde üyenin üyeli?ini silme, mü?teriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakk? vard?r. Üye i?bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KARTMIX REKLAM : .'n?n hiçbir sorumlulu?u yoktur.
3.10. http://www.kartmix.com internet sitesi yaz?l?m ve tasar?m? KARTMIX REKLAM : . mülkiyetinde olup, bunlara ili?kin telif hakk? ve/veya di?er fikri mülkiyet haklar? ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye taraf?ndan izinsiz kullan?lamaz, iktisap edilemez ve de?i?tirilemez. Bu web sitesinde ad? geçen ba?kaca ?irketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalar?d?r ve ayr?ca fikri mülkiyet haklar? kapsam?nda korunmaktad?r.
3.11. KARTMIX REKLAM : . taraf?ndan http://www.kartmix.com internet sitesinin iyile?tirilmesi, geli?tirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye eri?mek için kullan?lan ?nternet servis sa?lay?c?s?n?n ad? ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye eri?ilen tarih ve saat, sitede bulunulan s?rada eri?ilen sayfalar ve siteye do?rudan ba?lan?lmas?n? sa?layan Web sitesinin Internet adresi gibi birtak?m bilgiler toplanabilir.
3.12. KARTMIX REKLAM : . kullan?c?lar?na daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyile?tirmek, sitenin kullan?m?n? kolayla?t?rmak için kullan?m?n? kullan?c?lar?n?n özel tercihlerine ve ilgi alanlar?na yönelik çal??malarda üyelerin ki?isel bilgilerini kullanabilir. KARTMIX REKLAM : ., üyenin http://www.kartmix.com internet sitesi üzerinde yapt??? hareketlerin kayd?n? bulundurma hakk?n? sakl? tutar.
3.13. KARTMIX REKLAM : .'ya üye olan ki?i, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlü?e al?nacak uygulamalar kapsam?nda KARTMIX REKLAM : . taraf?ndan kendisine ürün ve hizmet tan?t?mlar?, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve di?er mü?teri memnuniyeti uygulamalar? sunulmas?na izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye, KARTMIX REKLAM : .'ya üye olurken ve/veya ba?ka yollarla geçmi?te vermi? oldu?u ve/veya gelecekte verece?i ki?isel ve al??veri? bilgilerinin ve al??veri? ve/veya tüketici davran?? bilgilerinin yukar?daki amaçlarla toplanmas?na, i?tiraki olan tüm ?irketler ile payla??lmas?na, KARTMIX REKLAM : . ve i?tiraki olan tüm ?irketler taraf?ndan kullan?lmas?na ve ar?ivlenmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi?i sürece üyeli?i sona erdi?inde de verilerin toplanmas?na, i?tiraki olan tüm ?irketler ile payla??lmas?na, KARTMIX REKLAM : . ve i?tiraki olan tüm ?irketler taraf?ndan kullan?lmas?na ve ar?ivlenmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmedi?i sürece KARTMIX REKLAM : . ve i?tiraki olan tüm ?irketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb ileti?im kanallar? kullanarak irtibata geçmesine izin verdi?ini beyan ve kabul eder. Üye yukar?da bahsi geçen bilgilerin toplanmas?, payla??lmas?, kullan?lmas?, ar?ivlenmesi ve kendisine eri?ilmesi nedeniyle do?rudan ve/veya dolayl? maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhas?l herhangi bir zarara u?rad??? konusunda talepte bulunmayaca??n? ve KARTMIX REKLAM : . ve i?tiraki olan ?irketleri sorumlu tutmayaca??n? beyan ve kabul eder. Üye veri payla??m tercihlerini de?i?tirmek isterse, bu talebini KARTMIX REKLAM : .'n?n mü?teri hizmetleri ça?r? merkezlerine iletebilir.
3.14. KARTMIX REKLAM : ., üyenin ki?isel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendi?inde veya
a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya KARTMIX REKLAM : .'ya tebli? edilen yasal i?lemlere uymak;
b) KARTMIX REKLAM : . ve KARTMIX REKLAM : . web sitesi ailesinin haklar?n? ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli oldu?una iyi niyetle kanaat getirdi?i hallerde aç?klayabilir.
3.15. KARTMIX REKLAM : . web sitesinin virus ve benzeri amaçl? yaz?l?mlardan ar?nd?r?lm?? olmas? için mevcut imkanlar dahilinde tedbir al?nm??t?r. Bunun yan?nda nihai güvenli?in sa?lanmas? için kullan?c?n?n, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmay? sa?lamas? gerekmektedir. Bu ba?lamda üye KARTMIX REKLAM : . web sitesi'ne girmesiyle, kendi yaz?l?m ve i?letim sistemlerinde olu?abilecek tüm hata ve bunlar?n do?rudan yada dolayl? sonuçlar?ndan kendisinin sorumlu oldu?unu kabul etmi? say?l?r.
3.16. KARTMIX REKLAM : ., sitenin içeri?ini diledi?i zaman de?i?tirme, kullan?c?lara sa?lanan herhangi bir hizmeti de?i?tirme yada sona erdirme veya KARTMIX REKLAM : . web sitesi'nde kay?tl? kullan?c? bilgi ve verilerini silme hakk?n? sakl? tutar.
3.17. KARTMIX REKLAM : ., üyelik sözle?mesinin ko?ullar?n? hiçbir ?ekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaks?z?n her zaman de?i?tirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. De?i?tirilen, güncellenen yada yürürlükten kald?r?lan her hüküm , yay?n tarihinde tüm üyeler bak?m?ndan hüküm ifade edecektir.
3.18. Taraflar, KARTMIX REKLAM : .'ya ait tüm bilgisayar kay?tlar?n?n tek ve gerçek münhas?r delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun ?ekilde esas al?naca??n? ve söz konusu kay?tlar?n bir delil sözle?mesi te?kil etti?i hususunu kabul ve beyan eder.
3.19. KARTMIX REKLAM : ., i? bu üyelik sözle?mesi uyar?nca, üyelerinin kendisinde kay?tl? elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlar?na bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye i?bu üyelik sözle?mesini onaylamas?yla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmi? say?lacakt?r.

4. Sözle?menin Feshi

??bu sözle?me üyenin üyeli?ini iptal etmesi veya KARTMIX REKLAM : . taraf?ndan üyeli?inin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacakt?r. KARTMIX REKLAM : . üyenin üyelik sözle?mesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeli?ini iptal ederek sözle?meyi tek tarafl? olarak feshedebilecektir.

5. ?htilaflerin Halli

??bu sözle?meye ili?kin ihtilaflerde ?stanbul Mahkemeleri ve ?cra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kayd? yapmas? üyenin üyelik sözle?mesinde yer alan tüm maddeleri okudu?u ve üyelik sözle?mesinde yer alan maddeleri kabul etti?i anlam?na gelir. ??bu Sözle?me üyenin üye olmas? an?nda akdedilmi? ve kar??l?kl? olarak yürürlülü?e girmi?tir.